Tjänsteavtal

Tjänsteavtal för Seven Time (seventime.se)

Detta tjänsteavtal reglerar skyldigheter och rättigheter mellan Kunden och Seven Time AB.


 

1. Definitioner

 • Kund: En organisation eller företag, som har aktiverat ett företagskonto i Seven Time, den webbaserade tjänst som tillhandahålls av Seven Time AB..
 • Administratör hos kunden: (”Administratören”) Den person som tar betalningsansvaret för ett företagskonto i Seven Time på uppdrag av en kund, och hanterar medlemmar i Seven Time för kunden.
 • Medlem: En unik person / individ (t.ex. en anställd hos kunden eller organisation, eller en tredje part) som är registrerad på en kund och via ett lösenord, får tillgång till Seven Time. Alla personer / individer som använder sig av Seven Time skall identifieras av ett användarkonto på ett kundkonto.
 • Tjänsten: En tjänst med avseende på lagringsutrymme för elektroniska data och andra tjänster som erbjuds kunden och dess medlemmar av Seven Time AB.

 

2. Seven Times ansvar

Seven Time åtar sig att tillhandahålla Kunden tillgång till den webbaserade tjänst som kallas Seven Time som anges i detalj i detta tjänsteavtal och det som finns tillgängligt på webbplatsen http://app.seventime.se/. I händelse av konflikt mellan detta avtal och det som anges på hemsidan, skall detta avtal ha företräde. Seven Time åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är tillgängligt över Internet hela tiden, med undantag för när systemuppdateringar utförs. Seven Time ska göra mätningar för att upprätthålla tillgängligheten som tidigare nämnts där Seven Time anser sådan vara nödvändig för tekniska, underhålls-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Seven Time är inte ansvarigt för radering eller underlåtenhet att lagra data och/eller annan information. Seven Time kommer att använda branschstandarder för att se till att data lagras och backas upp på ett säkert sätt. Kunden är också införstådd med att Kundens tillgång till Internet inte kan garanteras och att Seven Time inte ansvarar för brister i Kundens egna Internetanslutningar.

 

3. Kundens ansvar

Kunden ska följa säkerhetsbestämmelserna som godkänts i samband med registrering av kunden eller kundens medlem. Kunden ska se till att alla uppgifter som anges angående faktureringsinformation eller kreditkortsinformation är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa uppgifter regelbundet. Kunden skall ansvara för den verksamhet som bedrivs av kunden och dess medlemmar i Seven Time och ska säkerställa att den nationella lagstiftningen följs.

 

4. Användarnas integritet

Seven Time respekterar integriteten hos sina användare. Viss personlig information som du lämnar till Seven Time kan lagras utanför det land där du bor. Du samtycker till att supportpersonal på Seven Time kan få tillgång till ett konto, inklusive dess innehåll, för att kunna svara på ärenden gällande tjänsten. Läs vår sekretesspolicy för ytterligare information.

 

5. Priser och betalningsvillkor, etc.

Kunden ska betala ersättning för att använda Seven Time och relaterade tjänster i enlighet med den prislista som tillämpas av Seven Time tills abonnemanget (Tjänsten) avbryts/avslutas. Abonnemanget på Seven Time (företagskonto) skall annulleras/avslutas åtminstone en dag före utgången av månaden, om kunden vill undvika att betala för nästa månad. Alla priser kan ändras när som helst. De tjänster som tillhandahålls av Seven Time debiteras kunden i förväg för en vald period. Betalning skall göras av kunden mot faktura eller genom att använda ett kreditkort som godkänts av Seven Time inom 30 dagar från fakturadatum. Om fakturan inte betalas i tid kommer Seven Time ha rätt att ta ut en straffavgift för eventuella betalningspåminnelser. Kunden förbinder sig att betala fakturor i den valuta som anges på fakturan, till det bankkonto som anges på fakturan. I händelse av förtida uppsägning av kundens konto i Seven Time, kommer kunden inte ha rätt till återbetalning av förutbetalda avgifter. Om inte annat avtalats skall Kunden betala en avgift till Seven Time AB baserat på antalet aktiva användare (medlemmar) som är registrerade på kundens konto per månad.

 

6. Rätt att använda Seven Time

Kunden ska ha rätt att ge användarna tillgång till kundens konto i Seven Time. Kunden är införstådd med att kunden är ansvarig för de personer som kunden ger tillgång till Seven Time. Seven Time skall inneha äganderätten till alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar eller, i andra hand, skall ha ensamrätt att använda samma. Sådana immateriella rättigheter och tekniska lösningar får endast användas av Kunden på sätt som anges i detta avtal. Kunden eller en tredje part får under inga omständigheter förvärva immateriella rättigheter till tjänster eller programvaran eller tekniska lösningar som används i tjänsten, eller för alla varumärken som tillhör eller används av Seven Time AB.

 

7. Support

Seven Time lämnar support om programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Tjänsterna. Seven Time erbjuder support via e-post, telefon och via hemsidan om allt som rör användningen av Seven Time. Support ges på vardagar (exklusive allmänna svenska helgdagar) under Seven Time ordinarie kontorstid och i skälig omfattning som beslutas i detalj av Seven Time. Förfrågningar och/eller felmeddelanden skall lämnas till Seven Time via e-post eller telefon i enlighet med kontaktuppgifter finns på webbplatsen Seven Time.

 

8. Seven Times begränsade ansvar, etc.

Med förbehåll för de begränsningar som anges i detta avtal, skall Seven Time vara ansvarig för förluster till följd av Seven Times försumlighet. I händelse av fel eller brister som kan tillskrivas Seven Time åtar Seven Time för att agera för att rätta till sådana fel utan oskäligt dröjsmål. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Seven Time, antar Seven Time annars inget ansvar för fel eller brister i Seven Time och tjänster som ingår däri. Felanmälan måste ges av kunden i enlighet med de instruktioner som aviserats av Seven Time från tid till tid och inom en rimlig tid för upptäckten av felet.

Kunden har inte rätt till en minskning av betalning, eller skador eller andra påföljder i händelse av driftstörningar eller fel som hindrar trafik som inte beror på försumlighet från Seven Time. Där driftstörningar eller trafik fel uppstår i en sådan utsträckning att en kund inte har tillgång till Seven Time under en period som överstiger en (1) månad, har Kunden rätt att säga upp avtalet skriftligen på det sätt som anges nedan och en sådan uppsägning skall utgöra kundens enda kompensation. I samband med uppsägning av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall kunden ansvara för återbördandet av information som lagras av Kunden hos Seven Time.

Seven Time ansvar enligt detta avtal skall begränsas på följande sätt. Seven Time totala skadeståndsansvar för en kund skall vara begränsat till direkta förluster till ett belopp som motsvarar de överenskomna avgifter som betalas av kunden för Seven Time och relaterade tjänster under perioden 6 månader omedelbart före avtalsbrottet som berättigar kunden till skadestånd. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Seven Time, ska Seven Time under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta förluster, utebliven vinst eller förväntade besparingar, förlust av intäkter, förlust av data eller anspråk från tredje part. Kunden kan göra anspråk på sanktioner i enlighet med ovanstående endast om kunden ger Seven Time med meddelande därom senast 45 dagar efter det att Kunden visste eller borde ha varit medveten om skälen för påståendet.

 

9. Lösenord, etc.

Kunden ska se till att identiteter som lösenord och motsvarande lagras och användas på ett säkert sätt. Om man misstänker att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet och/eller lösenord, ska Kunden omedelbart underrätta Seven Time detta.

Kunden skall vara ansvarig för förluster eller skador som har förorsakats Seven Time, där kunden avsiktligt eller oavsiktligt avslöjar användaridentitet/lösenord till en tredje part eller om det på annat sätt blivit känt att en obehörig part, såvida inte Kunden meddelar Seven Time omedelbart efter misstanke om att sådan har inträffat.

Efter Seven Time har underrättats om en misstanke om att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet/lösenord, ska kunden vara ansvarig för Seven Time handlingar eller underlåtenhet endast om kunden har handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet.

 

10. Restriktioner för tillgång till Seven Time

I händelse av Kundens användning av Seven Time kan ge någon förlust eller risk för förlust för Seven Time ska Seven Time ha rätt att begränsa tillgången till Seven Time för kunden och/eller någon av medlemmarna, och vidta åtgärder som är försvarbara beroende på omständigheterna. Seven Time ska så snart som möjligt meddela kunden i händelse av införandet av en begränsning av tillgången till Seven Time.

Seven Time har rätt att omedelbart förhindra fortsatt spridning av information i Seven Time där det skäligen kan antas att fortsatt spridning kränker gällande lag eller administrativa eller säkerhetsbestämmelser. Seven Time ska meddela kunden när Seven Time tar bort information från Seven Time.

 

11. Force Majeure

En part skall befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder i de fall där en särskild skyldighet förhindras eller blivit allt för betungande på grund av omständigheter utanför en parts kontroll och som inte rimligen kunde ha förutsetts. Sådana force majeure är bland annat arbetskonflikter, blixtnedslag, brand, myndighetsbeslut eller andra offentliga förordningar, fel i operatörs nät, förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av händelser som nämnts ovan, allmän brist på transporter, varor, eller energi, eller andra liknande omständigheter.

Om en part prestanda förhindras under en period på över en månad på grund av en händelse enligt ovan, skall endera parten rätt att säga upp avtalet skriftligen utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

12. Sekretess, etc.

Seven Time åtar sig att inte avslöja för någon tredje part, eller på annat sätt tillgängliggöra, information som mottagits av Seven Time från kunden eller dess medlemmar inom ramen för avtalet. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på sådan information som Seven Time kan visa blivit känd för Seven Time annat än i enlighet med detta avtal eller som är tillgängligt i det offentliga rummet. Inte heller skall tystnadsplikten gälla när en part är skyldig att tillhandahålla information i enlighet med lagar och förordningar eller order från offentlig myndighet. Tystnadsplikten skall förbli i kraft trots uppsägning av avtalet.

 

13. Ändringar och tillägg

För att underlätta en vidareutveckling av konceptet förbehåller Seven Time rätten att genomföra ändringar i konstruktion, operativ metod, tekniska specifikationer, system, och andra funktioner, etc. i Seven Time.

Seven Time förbehåller sig vidare rätten att ändra villkoren i detta Tjänsteavtal, inklusive, men inte begränsat till, de priser som Seven Time har från tid till annan. Kunden skall informeras om sådana ändringar via e-post eller genom den information som görs tillgänglig på Seven Time hemsida. Kunden ska anses ha mottagit ett sådant meddelande inom en vecka av meddelandet skickas via e-post eller görs tillgängligt på Seven Time hemsida. Om kunden inte godkänner ändringen, har Kunden inom trettio (30) kalenderdagar från avsändandet av e-post eller, i förekommande fall, trettio (30) kalenderdagar från ändringen publiceras på Seven Times webbplats, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om avtalet inte sägs upp av Kunden inom nämnda tid, ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.

 

14. Avtalstid och uppsägning, etc.

Detta avtal träder i kraft efter godkännande av kunden av dessa villkor genom genomförandet av detta avtal. Detta avtal skall förbli i kraft på obestämd tid med en månads uppsägning från endera parten. Vid uppsägning av avtalet, skall Seven Time inte vara ansvarig för den information som genererats av medlem/kunden inom Seven Time. Följaktligen måste kunden se till att den har de nödvändiga säkerhetskopior, etc. av den information som den önskar att spara.

Seven Time har rätt att radera all information som finns lagrad hos Seven Time från kunden efter en (1) månad efter uppsägningen av avtalet med kunden.

 

15. förtida uppsägning, etc.

Seven Time skall ha rätt att med omedelbar verkan kunna blockera kunden tillgång till Seven Time eller att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som innebär att kunden begår ett brott
 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som orsakar förluster eller risken för förlust för Seven Time eller någon tredje part
 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som strider mot Seven Time säkerhet eller administrativa bestämmelser; eller trots påminnelser, inte betalar avtalad ersättning till Seven Time inom viss tid
 • Kunden använder Seven Time på så sätt att kunden använder medel eller söker obehörig åtkomst till Seven Time system som inte är avsedda för Kunden
 • Kunden skulle försättas i konkurs eller är insolvent

Kunden har rätt att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

 • Seven Time väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte åstadkommer rättelse inom 14 dagar efter en begäran därav
 • Seven Time skulle försättas i konkurs eller är insolvent

 

16. Personuppgifter

Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och dess underbilagor.

Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden. Med ”Personuppgiftsbiträde” avses Seven Time.

 

17. Överlåtelse

Seven Time har rätt, helt eller delvis, att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden till ett bolag inom samma koncern som Seven Time utan kundens medgivande.

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Seven Times skriftliga medgivande. Om Kunden överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och det nya partiet underlåter att fullgöra sina skyldigheter, skall Kunden vara ansvarig för genomförandet av sådana skyldigheter.

 

18. Immateriella rättigheter

Abonnenten bekräftar att Seven Time och alla immateriella rättigheter i samband med Seven Time tillhör Seven Time och Seven Time har rätt att vidta de åtgärder som kan besluta i syfte att skydda sina immateriella rättigheter i Seven Time.

 

19. Publiceringsrättigheter

Abonnenten ger Seven Time rätten att inkludera abonnenten som kund på Seven Time hemsida eller annat reklammaterial i förhållande till produkten. Inom trettio (30) arbetsdagar efter skriftlig begäran från abonnenten kommer Seven Time att ta bort abonnentens namn från sin webbplats och kommer inte att göra någon ytterligare hänvisning till abonnenten i eventuella framtida material för produkten.

 

20. Tillämplig lag och tvister

Detta avtal och det efterföljande förhållandet mellan Seven Time och bolaget skall tolkas i enlighet med, och regleras av svensk lagstiftning.

I händelse av tvist i samband med detta avtal är parterna överens om att initialt fullständigt och i god tro försöka att lösa tvisten genom förhandlingar på exekutiv nivå, i den mån rimligt under rådande omständigheter, innan domstolsförhandlingar påbörjas.

Alla tvister som rör detta avtal skall avgöras i Helsingborg, Sverige, med Helsing tingsrätt som första instans.

 

21. Godkännande

Den som undertecknar detta avtal garanterar att han/hon är ansvarig för att se till att tillstånd finns för att binda kunden genom ett sådant utförande.

 

22. Ingen återförsäljning av tjänsten

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Seven Time, användning av Seven Time, eller tillgång till Seven Time. Återförsäljning av Seven Time är endast tillåtet med skriftligt samtycke från Seven Time (som kan avbrytas och som kan omfatta vissa villkor) och ett återförsäljaravtal från Seven Time.

Version 1.0, Reviderad April 25, 2018, Seven Time AB