Tjänsteavtal för Seven Time (seventime.se)

Detta tjänsteavtal reglerar skyldigheter och rättigheter mellan Kunden och Hellapps AB.

1. Definitioner

 • Kund: En organisation eller företag, som har aktiverat ett företagskonto i Seven Time, den webbaserade tjänst som tillhandahålls av Hellapps AB..
 • Administratör hos kunden: ("Administratören") Den person som tar betalningsansvaret för ett företagskonto i Seven Time på uppdrag av en kund, och hanterar medlemmar i Seven Time för kunden.
 • Medlem: En unik person / individ (t.ex. en anställd hos kunden eller organisation, eller en tredje part) som är registrerad på en kund och via ett lösenord, får tillgång till Seven Time. Alla personer / individer som använder sig av Seven Time skall identifieras av ett användarkonto på ett kundkonto.
 • Tjänsten: En tjänst med avseende på lagringsutrymme för elektroniska data och andra tjänster som erbjuds kunden och dess medlemmar av Hellapps AB.

2. Hellapps ansvar

Hellapps åtar sig att tillhandahålla Kunden tillgång till den webbaserade tjänst som kallas Seven Time som anges i detalj i detta tjänsteavtal och det som finns tillgängligt på webbplatsen http://app.seventime.se/. I händelse av konflikt mellan detta avtal och det som anges på hemsidan, skall detta avtal ha företräde. Hellapps åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är tillgängligt över Internet hela tiden, med undantag för när systemuppdateringar utförs. Hellapps ska göra mätningar för att upprätthålla tillgängligheten som tidigare nämnts där Hellapps anser sådan vara nödvändig för tekniska, underhålls-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Hellapps är inte ansvarigt för radering eller underlåtenhet att lagra data och/eller annan information. Hellapps kommer att använda branschstandarder för att se till att data lagras och backas upp på ett säkert sätt. Kunden är också införstådd med att Kundens tillgång till Internet inte kan garanteras och att Hellapps inte ansvarar för brister i Kundens egna Internetanslutningar.

3. Kundens ansvar

Kunden ska följa säkerhetsbestämmelserna som godkänts i samband med registrering av kunden eller kundens medlem. Kunden ska se till att alla uppgifter som anges angående faktureringsinformation eller kreditkortsinformation är korrekta och förbinder sig att uppdatera dessa uppgifter regelbundet. Kunden skall ansvara för den verksamhet som bedrivs av kunden och dess medlemmar i Seven Time och ska säkerställa att den nationella lagstiftningen följs.

4. Användarnas integritet

Hellapps respekterar integriteten hos sina användare. Viss personlig information som du lämnar till Hellapps kan lagras utanför det land där du bor. Du samtycker till att supportpersonal på Hellapps kan få tillgång till ett konto, inklusive dess innehåll, för att kunna svara på ärenden gällande tjänsten. Läs vår sekretesspolicy för ytterligare information.

5. Priser och betalningsvillkor, etc.

Kunden ska betala ersättning för att använda Seven Time och relaterade tjänster i enlighet med den prislista som tillämpas av Hellapps tills abonnemanget (Tjänsten) avbryts/avslutas. Abonnemanget på Seven Time (företagskonto) skall annulleras/avslutas åtminstone en dag före utgången av månaden, om kunden vill undvika att betala för nästa månad. Alla priser kan ändras när som helst. De tjänster som tillhandahålls av Hellapps debiteras kunden i förväg för en vald period. Betalning skall göras av kunden mot faktura eller genom att använda ett kreditkort som godkänts av Hellapps inom 30 dagar från fakturadatum. Om fakturan inte betalas i tid kommer Hellapps ha rätt att ta ut en straffavgift för eventuella betalningspåminnelser. Kunden förbinder sig att betala fakturor i den valuta som anges på fakturan, till det bankkonto som anges på fakturan. I händelse av förtida uppsägning av kundens konto i Seven Time, kommer kunden inte ha rätt till återbetalning av förutbetalda avgifter. Om inte annat avtalats skall Kunden betala en avgift till Hellapps AB baserat på antalet aktiva användare (medlemmar) som är registrerade på kundens konto per månad.

6. Rätt att använda Seven Time

Kunden ska ha rätt att ge användarna tillgång till kundens konto i Seven Time. Kunden är införstådd med att kunden är ansvarig för de personer som kunden ger tillgång till Seven Time. Hellapps skall inneha äganderätten till alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar eller, i andra hand, skall ha ensamrätt att använda samma. Sådana immateriella rättigheter och tekniska lösningar får endast användas av Kunden på sätt som anges i detta avtal. Kunden eller en tredje part får under inga omständigheter förvärva immateriella rättigheter till tjänster eller programvaran eller tekniska lösningar som används i tjänsten, eller för alla varumärken som tillhör eller används av Hellapps AB.

7. Support

Hellapps lämnar support om programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Tjänsterna. Hellapps erbjuder support via e-post, telefon och via hemsidan om allt som rör användningen av Seven Time. Support ges på vardagar (exklusive allmänna svenska helgdagar) under Hellapps ordinarie kontorstid och i skälig omfattning som beslutas i detalj av Hellapps. Förfrågningar och/eller felmeddelanden skall lämnas till Hellapps via e-post eller telefon i enlighet med kontaktuppgifter finns på webbplatsen Seven Time.

8. Hellapps begränsade ansvar, etc.

Med förbehåll för de begränsningar som anges i detta avtal, skall Hellapps vara ansvarig för förluster till följd av Hellapps försumlighet. I händelse av fel eller brister som kan tillskrivas Hellapps åtar Hellapps för att agera för att rätta till sådana fel utan oskäligt dröjsmål. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Hellapps, antar Hellapps annars inget ansvar för fel eller brister i Seven Time och tjänster som ingår däri. Felanmälan måste ges av kunden i enlighet med de instruktioner som aviserats av Hellapps från tid till tid och inom en rimlig tid för upptäckten av felet.

Kunden har inte rätt till en minskning av betalning, eller skador eller andra påföljder i händelse av driftstörningar eller fel som hindrar trafik som inte beror på försumlighet från Hellapps. Där driftstörningar eller trafik fel uppstår i en sådan utsträckning att en kund inte har tillgång till Seven Time under en period som överstiger en (1) månad, har Kunden rätt att säga upp avtalet skriftligen på det sätt som anges nedan och en sådan uppsägning skall utgöra kundens enda kompensation. I samband med uppsägning av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall kunden ansvara för återbördandet av information som lagras av Kunden hos Hellapps.

Hellapps ansvar enligt detta avtal skall begränsas på följande sätt. Hellapps totala skadeståndsansvar för en kund skall vara begränsat till direkta förluster till ett belopp som motsvarar de överenskomna avgifter som betalas av kunden för Seven Time och relaterade tjänster under perioden 6 månader omedelbart före avtalsbrottet som berättigar kunden till skadestånd. I avsaknad av uppsåt eller grov oaktsamhet av Hellapps, ska Hellapps under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta förluster, utebliven vinst eller förväntade besparingar, förlust av intäkter, förlust av data eller anspråk från tredje part. Kunden kan göra anspråk på sanktioner i enlighet med ovanstående endast om kunden ger Hellapps med meddelande därom senast 45 dagar efter det att Kunden visste eller borde ha varit medveten om skälen för påståendet.

9. Lösenord, etc.

Kunden ska se till att identiteter som lösenord och motsvarande lagras och användas på ett säkert sätt. Om man misstänker att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet och/eller lösenord, ska Kunden omedelbart underrätta Hellapps detta.

Kunden skall vara ansvarig för förluster eller skador som har förorsakats Hellapps, där kunden avsiktligt eller oavsiktligt avslöjar användaridentitet/lösenord till en tredje part eller om det på annat sätt blivit känt att en obehörig part, såvida inte Kunden meddelar Hellapps omedelbart efter misstanke om att sådan har inträffat.

Efter Hellapps har underrättats om en misstanke om att någon obehörig har fått kännedom om användarens identitet/lösenord, ska kunden vara ansvarig för Hellapps handlingar eller underlåtenhet endast om kunden har handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet.

10. Restriktioner för tillgång till Seven Time

I händelse av Kundens användning av Seven Time kan ge någon förlust eller risk för förlust för Hellapps ska Hellapps ha rätt att begränsa tillgången till Seven Time för kunden och/eller någon av medlemmarna, och vidta åtgärder som är försvarbara beroende på omständigheterna. Hellapps ska så snart som möjligt meddela kunden i händelse av införandet av en begränsning av tillgången till Seven Time.

Hellapps har rätt att omedelbart förhindra fortsatt spridning av information i Seven Time där det skäligen kan antas att fortsatt spridning kränker gällande lag eller administrativa eller säkerhetsbestämmelser. Hellapps ska meddela kunden när Hellapps tar bort information från Seven Time.

11. Force Majeure

En part skall befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder i de fall där en särskild skyldighet förhindras eller blivit allt för betungande på grund av omständigheter utanför en parts kontroll och som inte rimligen kunde ha förutsetts. Sådana force majeure är bland annat arbetskonflikter, blixtnedslag, brand, myndighetsbeslut eller andra offentliga förordningar, fel i operatörs nät, förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av händelser som nämnts ovan, allmän brist på transporter, varor, eller energi, eller andra liknande omständigheter.

Om en part prestanda förhindras under en period på över en månad på grund av en händelse enligt ovan, skall endera parten rätt att säga upp avtalet skriftligen utan någon skyldighet att betala skadestånd.

12. Sekretess, etc.

Hellapps åtar sig att inte avslöja för någon tredje part, eller på annat sätt tillgängliggöra, information som mottagits av Hellapps från kunden eller dess medlemmar inom ramen för avtalet. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på sådan information som Hellapps kan visa blivit känd för Hellapps annat än i enlighet med detta avtal eller som är tillgängligt i det offentliga rummet. Inte heller skall tystnadsplikten gälla när en part är skyldig att tillhandahålla information i enlighet med lagar och förordningar eller order från offentlig myndighet. Tystnadsplikten skall förbli i kraft trots uppsägning av avtalet.

13. Ändringar och tillägg

För att underlätta en vidareutveckling av konceptet förbehåller Hellapps rätten att genomföra ändringar i konstruktion, operativ metod, tekniska specifikationer, system, och andra funktioner, etc. i Seven Time.

Hellapps förbehåller sig vidare rätten att ändra villkoren i detta Tjänsteavtal, inklusive, men inte begränsat till, de priser som Hellapps har från tid till annan. Kunden skall informeras om sådana ändringar via e-post eller genom den information som görs tillgänglig på Hellapps hemsida. Kunden ska anses ha mottagit ett sådant meddelande inom en vecka av meddelandet skickas via e-post eller görs tillgängligt på Hellapps hemsida. Om kunden inte godkänner ändringen, har Kunden inom trettio (30) kalenderdagar från avsändandet av e-post eller, i förekommande fall, trettio (30) kalenderdagar från ändringen publiceras på Hellapps webbplats, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om avtalet inte sägs upp av Kunden inom nämnda tid, ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.

14. Avtalstid och uppsägning, etc.

Detta avtal träder i kraft efter godkännande av kunden av dessa villkor genom genomförandet av detta avtal. Detta avtal skall förbli i kraft på obestämd tid med en månads uppsägning från endera parten. Vid uppsägning av avtalet, skall Hellapps inte vara ansvarig för den information som genererats av medlem/kunden inom Seven Time. Följaktligen måste kunden se till att den har de nödvändiga säkerhetskopior, etc. av den information som den önskar att spara.

Hellapps har rätt att radera all information som finns lagrad hos Hellapps från kunden efter en (1) månad efter uppsägningen av avtalet med kunden.

15. förtida uppsägning, etc.

Hellapps skall ha rätt att med omedelbar verkan kunna blockera kunden tillgång till Seven Time eller att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som innebär att kunden begår ett brott
 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som orsakar förluster eller risken för förlust för Hellapps eller någon tredje part
 • Kunden använder Seven Time på ett sätt som strider mot Hellapps säkerhet eller administrativa bestämmelser; eller trots påminnelser, inte betalar avtalad ersättning till Hellapps inom viss tid
 • Kunden använder Seven Time på så sätt att kunden använder medel eller söker obehörig åtkomst till Hellapps system som inte är avsedda för Kunden
 • Kunden skulle försättas i konkurs eller är insolvent

Kunden har rätt att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

 • Hellapps väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte åstadkommer rättelse inom 14 dagar efter en begäran därav
 • Hellapps skulle försättas i konkurs eller är insolvent

16. Personuppgifter

Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och dess underbilagor.

Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden. Med ”Personuppgiftsbiträde” avses Hellapps.

17. Överlåtelse

Hellapps har rätt, helt eller delvis, att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden till ett bolag inom samma koncern som Hellapps utan kundens medgivande.

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Hellapps skriftliga medgivande. Om Kunden överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och det nya partiet underlåter att fullgöra sina skyldigheter, skall Kunden vara ansvarig för genomförandet av sådana skyldigheter.

18. Immateriella rättigheter

Abonnenten bekräftar att Seven Time och alla immateriella rättigheter i samband med Seven Time tillhör Hellapps och Hellapps har rätt att vidta de åtgärder som kan besluta i syfte att skydda sina immateriella rättigheter i Seven Time.

19. Publiceringsrättigheter

Abonnenten ger Hellapps rätten att inkludera abonnenten som kund på Hellapps hemsida eller annat reklammaterial i förhållande till produkten. Inom trettio (30) arbetsdagar efter skriftlig begäran från abonnenten kommer Hellapps att ta bort abonnentens namn från sin webbplats och kommer inte att göra någon ytterligare hänvisning till abonnenten i eventuella framtida material för produkten.

20. Tillämplig lag och tvister

Detta avtal och det efterföljande förhållandet mellan Hellapps och bolaget skall tolkas i enlighet med, och regleras av svensk lagstiftning.

I händelse av tvist i samband med detta avtal är parterna överens om att initialt fullständigt och i god tro försöka att lösa tvisten genom förhandlingar på exekutiv nivå, i den mån rimligt under rådande omständigheter, innan domstolsförhandlingar påbörjas.

Alla tvister som rör detta avtal skall avgöras i Helsingborg, Sverige, med Helsing tingsrätt som första instans.

21. Godkännande

Den som undertecknar detta avtal garanterar att han/hon är ansvarig för att se till att tillstånd finns för att binda kunden genom ett sådant utförande.

22. Ingen återförsäljning av tjänsten

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Seven Time, användning av Seven Time, eller tillgång till Seven Time. Återförsäljning av Seven Time är endast tillåtet med skriftligt samtycke från Hellapps (som kan avbrytas och som kan omfatta vissa villkor) och ett återförsäljaravtal från Hellapps.


Version 1.0, Reviderad April 25, 2018


Bilagor

Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga 1